Oferta

Adwokat, kancelaria adwokacka, Janusz Hańderek – Bielsko-Biała.

Forma świadczenia usług prawnych:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa administracyjnego;
 • sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych, opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania, skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz wszelkich innych pism procesowych;
 • adwokat Janusz Hańderek oferuje także sporządzanie wezwań przedegzekucyjnych, wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz innych pism w toku postępowania egzekucyjnego;
 • reprezentacja w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję, Prokuraturę, w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, w tym przed Sądem Najwyższym;
 • adwokat reprezentuje strony w postępowaniu cywilnym przed Sądami wszystkich instancji;
 • obrona w sprawach karnych jak również karnoskarbowych i wykroczeniowych;

Kancelaria adwokacka pomoże Państwu także w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu
w sprawach dla nieletnich.

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną adwokata oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do dalszego prowadzenia.

Kancelaria adwokacka prowadzi rzetelną i profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w następujących dziedzinach:

 • prawa cywilnego i postępowania cywilnego m.in. postępowania dotyczące wykonywania umów, o odszkodowanie, o zapłatę czy o podział majątku. Prowadzenie spraw z zakresu prawa lokalowego (najem, eksmisje). Kancelaria zajmuje się także prawem mieszkaniowym i spółdzielczym.
 • prawa rodzinnego m.in. postępowania o rozwód, o separację, o alimenty, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, prowadzenie spraw o przysposobienie.
 • Kancelaria adwokacka oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • prawa spadkowego m.in. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, czy o zachowek;
 • prawa nieruchomości – ochrona własności, zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, podział nieruchomości, przywrócenie posiadania, regulowanie stanów prawnych, zniesienie współwłasności, zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • prawa pracy m.in. postępowania dotyczące stosunku pracy, zakazu konkurencji, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy;
 • prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego – badanie i regulacja stanu prawnego, przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym, postępowanie w sprawach o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zezwoleń, koncesji i licencji, przygotowywanie projektów umów , opiniowanie umów istniejących związanych z obrotem nieruchomościami;
 • prawa karnego, karno-skarbowego oraz wykroczeń – obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji);
 • windykacja i dochodzenie należności – sporządzenie wniosku egzekucyjnego, wezwań do zapłaty oraz udział w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje zarówno dłużników jak i wierzycieli, podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie należności;
 • prawa gospodarczego – doradzanie w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • założenie i rejestrację spółki, rejestracje zmian w KRS, sporządzanie umów spółek;
 • bieżącą obsługę firm poprzez sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym w toczących się postępowaniach;

Cennik:

Wynagrodzenie adwokata za udzieloną poradę prawną jest zawsze ustalane z Klientem indywidualnie na podstawie jasno określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy.

Koszt prowadzenia sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy adwokata i przewidywanego czasu jej trwania.